Η ευκολία πρόσβασης σε μια πληροφορία, η ταχύτητα πρόσβασης και ο όγκος πληροφοριών που λαμβάνει ένας επενδυτής κατά τη διάρκεια της επενδυτικής του δραστηριότητας, διαμορφώνουν μια αποκρυσταλλωμένη άποψη σχετικά με τις διαθέσιμες επενδυτικές επιλογές που υφίστανται. Ωστόσο, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι πληροφορίες είναι γενικές και κάθε άλλο, παρά χρήσιμες.

Εντυπωσιακά γραφήματα και συγκρίσεις, πίνακες με τις μηνιαίες αποδόσεις, εξειδικευμένες επενδυτικές φιλοσοφίες. Αυτά από μόνα τους, δεν αρκούν για να καταλήξει ένας επενδυτής αν το συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν είναι κατάλληλο για τη δική του επενδυτική φιλοσοφία. Για τον δικό του επενδυτικό στόχο. Για τις δικές του αντοχές στην ανάληψη κινδύνου. Δεν προσφέρουν μια ποσοτικοποιημένη μέτρηση για το πώς το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο θα συμπεριφέρεται στο μέλλον κάτω από διαφορετικές συνθήκες της αγοράς.

Με τα τρέχοντα επιτόκια να είναι μηδενικά, ένας επενδυτής χρειάζεται τη βοήθεια κάποιου εξειδικευμένου επαγγελματία συμβούλου, που θα εκτιμήσει την κατάσταση του χαρτοφυλακίου του, πριν αποφασίσει να τοποθετήσει τα κεφάλαιά του ή να αναδιαρθρώσει το χαρτοφυλάκιό του.

Ένας επαγγελματίας επενδυτικός σύμβουλος, θα δείξει στον επενδυτή αν το χαρτοφυλάκιο που διαθέτει έχει πραγματικά το ρίσκο που ο επενδυτής πιστεύει ότι έχει και αν τελικά οδηγεί στο στόχο που ο ίδιος ο επενδυτής έχει θέσει για τα κεφάλαιά του. Και κάτι ακόμα: ένας επαγγελματίας επενδυτικός σύμβουλος θα εστιάσει σε παραμέτρους που μακροπρόθεσμα είναι καθοριστικές για την επίτευξη του στόχου ενός επενδυτή: αν ο επενδυτής πληρώνει υπερβολικά πολλά έξοδα για τη δημιουργία και διαχείριση του χαρτοφυλακίου του.

Τι σημαίνει ανάλυση χαρτοφυλακίου από την XSpot Wealth;

Η πρώτη παράμετρος που εξετάζουμε είναι η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου και αποτιμάμε το συνολικό ρίσκο που έχει το χαρτοφυλάκιο αυτό. Με βάση αυτά, δείχνουμε με απλό τρόπο πως το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο αναμένεται να επηρεάσει το χρηματοοικονομικό μέλλον ενός επενδυτή. Με τον τρόπο αυτό, ο επενδυτής είναι σε θέση να σκεφτεί και πάλι αν αυτή είναι η προσέγγιση που επιθυμεί.

Η δεύτερη παράμετρος είναι η χρονική παράμετρος. Εξετάζουμε αν το χρονοδιάγραμμα επίτευξης των στόχων έχει τηρηθεί ή αν το χαρτοφυλάκιο βρίσκεται εκτός τροχιάς. Η περαιτέρω ανάλυση θα οδηγήσει στους πραγματικούς λόγους για τους οποίους το χαρτοφυλάκιο υστερεί, αν υστερεί.

Τέλος, ένας wealth manager, θα εξετάσει σε βάθος την απόδοση του χαρτοφυλακίου. Στην XSpot Wealth γνωρίζουμε τα κρυφά κόστη ενός χαρτοφυλακίου. Ένας επενδυτής που έχει διαφορετικά asset classes και διαφορετικούς λογαριασμούς, πληρώνει κάποια κόστη τα οποία αν συγκεντρωθούν και προστεθούν στο χρόνο, μειώνουν σημαντικά την Καθαρή Ετήσια Απόδοση του χαρτοφυλακίου.

Στην XSpot Wealth, μειώνουμε αυτά τα κόστη κατά 80%. Σε ένα χαρτοφυλάκιο χαμηλού κινδύνου, αυτό ισοδυναμεί με σταθερά θετικές αποδόσεις χρόνο με το χρόνο. Σε ένα χαρτοφυλάκιο μέσου και υψηλότερου κινδύνου, αυτό ισοδυναμεί με σημαντική αύξηση της κερδοφορίας χρόνο με το χρόνο.

Η απόλυτη διαφάνεια στην επενδυτική διαδικασία και στις σχέσεις με τους επενδυτές, είναι θεμελιώδης αρχή της XSpot Wealth.

Πως η XSpot Wealth δημιουργεί Model Portfolios που παράγουν σταθερές αποδόσεις;

Κατάλληλο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο είναι αυτό που παρουσιάζει μεγάλη διασπορά, η οποία επιτυγχάνεται με ελάχιστο κόστος. Σε ένα επενδυτικό περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων το συνολικό κόστος ενός χαρτοφυλακίου είναι η βασικότερη παράμετρος δημιουργίας ενός αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου.

Η χρήση ETFs από μεγάλους και αναγνωρισμένους επενδυτικούς οίκους, εκτός του ότι προσφέρει τεράστια διασπορά σε κρατικά ομόλογα, εταιρικά ομόλογα και μετοχές από πολλούς κλάδους και διαφορετικές χώρες, δίνει και την ευελιξία για εξαιρετικά χαμηλό κόστος καθώς το μέσο κόστος ενός τέτοιου προϊόντος φτάνει το 0,20% όταν παραδοσιακά προϊόντα όπως τα Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν κόστος τουλάχιστον 1,0%.

Το χαμηλό κόστος επιτρέπει τη δημιουργία κατάλληλα σχεδιασμένων χαρτοφυλακίων τα οποία προσφέρουν την δυνατότητα στους επενδυτές να έχουν ένα σταθερό έσοδο καθώς και μια υπεραπόδοση στο κεφάλαιό τους σε βάθος χρόνου.

6 διαφορετικά χαρτοφυλάκια για διαφορετικό τύπο επενδυτών

Υπάρχουν έξι επενδυτικά χαρτοφυλάκια τα οποία οι επενδυτές μπορούν να διαλέξουν άμεσα, ανάλογα με το επενδυτικό τους προφίλ και τους στόχους που επιδιώκουν να πετύχουν. Σε κάθε περίπτωση, το κάθε ένα από τα χαρτοφυλάκια αυτά, είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο ώστε να ταιριάζει απόλυτα με τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε επενδυτή.

1. Χαρτοφυλάκιο χαμηλού κινδύνου με απόδοση μεγαλύτερη μιας κατάθεσης ή ενός Money Market προϊόντος (Secure Plan)
Το τρέχον και μελλοντικό περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και οι ενέργειες των κεντρικών τραπεζών, αν αγνοηθούν θα έχουν ως αποτέλεσμα ένας αποταμιευτής να βλέπει την αξία των κεφαλαίων του να εξανεμίζεται σταδιακά. Αν ωστόσο εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία με τα κατάλληλα προϊόντα, μπορεί να αποκτήσει και πάλι το χαμόγελο των προηγούμενων ετών.

2. Συντηρητικό χαρτοφυλάκιο σταθερού εισοδήματος συν μικρές αποδόσεις (Conservative Plan)
Μια μικρή διαφοροποίηση της τάξης του 25% σε ETFs τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση (μετοχές με μερίσματα, ομόλογα ξένων εταιριών) δίνουν τη δυνατότητα στον επενδυτή να συνεχίσει να αισθάνεται την ασφάλεια μιας χαμηλού ρίσκου επένδυσης και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτεί τις μακροπρόθεσμα υψηλότερες αποτιμήσεις των μετοχών και των ομολόγων υψηλότερων αποδόσεων.

3. Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο (Balanced Plan)
Το χαρτοφυλάκιο αυτό συνηθίζεται να ονομάζεται 60/40. Ωστόσο, στην XSpot Wealth δίνουμε μια πιο δυναμική διάσταση στο χαρτοφυλάκιο αυτό προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε σωστά και την κατάλληλη στιγμή, δυο βασικά assets τα οποία τα τελευταία 20 χρόνια παράγουν συνδυασμένη μέση ετήσια απόδοση, πάνω από 5%.

4. Χαρτοφυλάκιο δυναμικών επενδύσεων για μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου (Growth Plan)
Το χαρτοφυλάκιο αυτό παρέχει την ευελιξία τοποθετήσεων σε οποιοδήποτε επενδυτικό προϊόν. Στόχος του χαρτοφυλακίου αυτή είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Στην XSpot Wealth καταφέρνουμε να επιτύχουμε το στόχο αυτό, αναλαμβάνοντας σημαντικά μικρότερο ρίσκο από την επένδυση σε κάποιο χρηματιστηριακό δείκτη.

5. Χαρτοφυλάκιο δυναμικής ανάπτυξης κεφαλαίου αποκλειστικά σε ESG
Οι επενδύσεις οι οποίες αφήνουν θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, την κοινωνία, τις ανθρώπινες και εργασιακές σχέσεις, βρίσκονται στο επίκεντρο της επενδυτικής κοινότητας. Τα επόμενα 30 χρόνια, η τάση αυτή αναμένεται ότι θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία των επενδυτικών κεφαλαίων. Οι επενδυτές που θα αποφασίσουν να γίνουν μέρος αυτής της τάσης, θα απολαύσουν σημαντική υπεραξία στις επενδύσεις τους.

6. Χαρτοφυλάκιο υψηλών μερισμάτων που καταβάλλονται μηνιαία (High Income Plan)
Υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν ένα σημαντικά υψηλό μηνιαίο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιούν για να καλύπτουν μέρος ή και το σύνολο των μηνιαίων τους εξόδων. Στην XSpot Wealth, έχουμε αναλύσει εκατοντάδες ETFs υψηλής μερισματικής απόδοσης και έχουμε καταλήξει σε αυτά που δημιουργούν το περισσότερο αποδοτικό χαρτοφυλάκιο.

Και αν κάποιος επενδυτής δεν έχει χαρτοφυλάκιο; Ή αν επιθυμεί ένα εντελώς νέο χαρτοφυλάκιο;

Για εμάς στην XSpot Wealth αποτελεί ευχαρίστηση να βοηθήσουμε στην κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου από μηδενική βάση. Γιατί σε αυτή την περίπτωση έχουμε την ευκαιρία να «εκπαιδεύσουμε» τον επενδυτή στη δική μας επενδυτική φιλοσοφία. Μια φιλοσοφία, η οποία θέλει τον επενδυτή να λαμβάνει σταθερά εισοδήματα αλλά και να βλέπει τα κεφάλαιά του να «δουλεύουν» γι’ αυτόν.

Γιατί να επιλέξετε να συνεργαστείτε με την XSpot Wealth;

Στην XSpot Wealth εστιάζουμε στη δημιουργία μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Εστιάζουμε στην εκπλήρωση των αναγκών των πελατών μας και όχι στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που δεν του είναι χρήσιμες.

Στην XSpot Wealth αντιλαμβανόμαστε ότι ο μοναδικός τρόπος να παρέχουμε σταθερές αποδόσεις στους επενδυτές μας είναι να αξιοποιούμε συνέχεια τα κεφάλαιά τους, αναγνωρίζοντας κάθε αλλαγή στο επενδυτικό περιβάλλον. Μετράμε τις επιδόσεις μας απέναντι στους στόχους που μαζί βάλαμε.

Οι επενδυτές μας, ζουν μια εντελώς νέα και σύγχρονη επενδυτική εμπειρία. Ανοίγουν επενδυτικό λογαριασμό 100% με ψηφιακό τρόπο, έχουν άμεση πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιό τους ακόμα και από το κινητό τους και έχουν στη διάθεσή τους όλα τα reports που θα μπορούσαν να χρειαστούν (πληρωμή μερισμάτων, φορολογικά reports κ.α.), οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν.

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο παρέχονται μόνο για ενημέρωση και δεν έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική προτροπή για αγορά, πώληση ή οποιαδήποτε άλλη επενδυτική κίνηση οποιουδήποτε επενδυτικού προϊόντος ή υπηρεσίας, ούτε ως σύσταση για πρόσκληση σε οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα.